The Korea Rolling Strock Professional Engineers Assoxiation

철도 노선별 구조물 현황

등록일2021-01-20

조회수42

 

                                                                                                                                                                                                 [단위 : Km]

구 분

교 량

터 널

옹 벽

개소

연장(km)

개소

연장(km)

개소

연장(km)

 

 

 

 

합 계

3,427

608.0

838

928.0

5,657

739.9

경 부 선

508

41.2

61

26.3

633

127.6

중 앙 선

312

28.3

98

68.5

654

64.8

호 남 선

313

26.0

27

17.1

559

91.1

전 라 선

203

24.8

46

50.6

268

33.1

충 북 선

126

7.4

15

10.0

237

41.5

경 인 선

15

2.0

0

0.0

94

18.6

장 항 선

170

39.3

19

16.4

183

16.6

영 동 선

142

6.2

76

33.6

552

51.8

태 백 선

83

4.9

59

24.9

358

25.7

동 해 선

171

36.0

40

51.3

187

18.7

대구선

35

14.3

1

2.1

47

4.1

경전선

235

33.5

71

74.8

455

53.1

경강선

61

12.3

11

29.5

14

2.3

강릉선

48

11.3

34

76.2

58

8.8

경부고속선

144

109.3

90

169.3

103

6.1

호남고속선

80

75.6

34

46.0

64

6.8

수서평택고속선

0

0.0

3

56.8

15

3.9

연결선

24

8.9

7

3.3

12

1.1

기타선

757

126.7

146

171.3

1164

164.2

 

 

최장터널

- 일반선 : 강릉선 진부∼강릉 대관령터널 21.755km (’17.12.22 개통)

- 고속선 : 수서평택고속선 수서∼지제 율현터널 52.238km (’16.12.9 개통)

최장교량

- 일반선 : 평택선 평택∼창내간 창내고가교 6.604km (’15.6.30 개통)

- 고속선 : 호남고속선 공주∼익산간 정지고가교 9.315km (’15.4.2 개통)

go top